Събота 21, Септември 2019г.
Текущи новини
Публикувана на: 06.06.2019г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЕНИ ЗАЯВИТЕЛИ

З А П О В Е Д

№ РД 14 -424 / 04.06.2019 г.

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № РД 14 - 423/23.05.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко",

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

  1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в НУ “Христо Ботев“ гр. Любимец за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:
    • Заявител по Схема „Училищен плод“ –  „Булмашинженеринг“ ООД гр. Хасково, Булстат 126055357 с максимален брой доставки за всяка учебна година  46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  ЗП „Дейзи Стил 88“ ЕООД гр. Велинград, Булстат 203524615, с максимален брой доставки за всяка учебна година  50 бр.;

 

  1. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

                                                          

  1. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 Дата: 04.06.2019 г.                                                                                                                                                                                                                                          Директор:    Д. Козалиева

Сподели: