Четвъртък 09, Юли 2020г.

    

 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО

 

                          Гр.Любимец, обл.Хасково, ул.”Христо Ботев” № 12,  тел. 0882550575, dakozalieva@abv.bg

 

 

Утвърдил: ……………………………

Директор: Д. Козалиева

 

 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на ФСГ "Атанас Буров", основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в Гимназията се осигурява при спазване на следните принципи:

 • ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 • автономия и самоуправление;
 • ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 • удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 • приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 • непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 • ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
 • целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 • лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на Гимназията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

 

 

 

 1. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО
 2. Мерки свързани с педагогическите специалисти:
 • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Използване на възможности за безплатно онлайн обучение на педагогическите специалисти с цел повишаване на квалификацията;
 • Повишаване мотивацията на педагогическите специалисти;
 • Насърчаване на комуникацията между педагогическите специалисти;
 • Активна работа на учителите - наставници за адаптиране на новоназначените учители към работата в училището;
 • Осигуряване на допълнителни часове (консултации) от педагогическите специалисти;
 • Организация и планиране на урока;
 • Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците;
 • Точно и ясно формулиране на критериите за оценка на знанията, уменията и компетентностите на учениците;
 • Сътрудничество с родители и овладяване на нови и по- ефективни модели на комуникация.. Съдействие на класните ръководители за различни анкетни проучвания свързани с превенция на ранното напускане и осигуряване на равни възможности за достъп до образование..
 • Развиване на позитивно отношение учител-ученик.
 1. Мерки свързани с учениците:
 • Активна страна в учебния процес;
 • Политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 • Обратна връзка с учениците;
 • Развиване на позитивно отношение ученик-ученик;
 • Ефективни мерки за поддържане на дисциплината;
 • Осигуряване на разнообразни занимания по интереси и развитие на самооценяването на учениците. Изграждане на умения за комуникация, работа в екип;
 • Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.
 1. Мерки свързани с училищната институция:
 • Да се следи своевременно актуализиране на наредбите за управление на качеството и инспектирането и свързаните с тях други нормативни актове и актуализиране на вътрешната система за управление на качеството, съобразно тях;
 • Да се изготви и адаптира политиката за подкрепа на личностното развитие;
 • Подобряване на МТБ. Оборудване с различни дигитални средства за ефективно представяне на учебно съдържание.
 • Използване на съвременни ИКТ в учебния процес;
 • Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на образованието и обучението в училище;
 • Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове;
 • Реализиране на училищни, национални и международни програми и проекти;
 • Активно взаимодействие с Училищното настоятелство и Обществения съвет;
 • Ефективно взаимодействие училище-семейство;
 • Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици.

 

 

 

Сподели: