Понеделник 18, Ноември 2019г.

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2018/2019г.Приет на заседание на ПС с Протокол №…../…..2018 г., утвърден със заповед №……

 

 

 

 

 

Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2018/ 2019  година е разработен на основание „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“. Планът се базира на извършената оценка на проблема с насилието в училище въз основа на въпросник в началото на всяка учебна година и се актуализира в началото на всяка учебна година в резултат на оценката върху проблема с насилието в училище, извършена в края на учебната година.

 

Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2018/ 2019    година е съобразен с нормативните актове, плановете, програмите и стратегиите относно безопасността и здравето на учениците.

 

Цели на плана:

  1. Превенция (Превантивни мерки) за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище.
  2. Мотивиране на персонала в училище към съпричастност и ангажираност към действията по превенция и преодоляване на училищния тормоз и насилие.
  3. Създаване на училищни програми и политики за превенция и преодоляване на училищния тормоз и насилие.

 

№ по ред

Дейност

Срок

Отговорник

Забележка

м. Септември

 

Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

м. септември

 

Координационен съвет

 

 

Оценка на нуждите от повишаване на педагогическите компетентности, свързани с проблемите на тормоза в училище и предложения училищната комисия по квалификационния план за подходящи форми и теми.

постоянен

Психолога

 

 

Осигуряване на партньорства с институции и организации, ангажирани с проблемите на децата –Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел „Закрила на детето“ и др. Срещи и уточнения на механизмите за взаимодействие.

30 септмври

Ръководство, Координационен съвет,

 

м. Октомври

 

Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище по ред, определен от директора на училището.

 

 

първата седмица на м. октомври

 

Координационен съвет, класни ръководители

 

 

Извършване от класните ръководители на изследване и оценка на тормоза между учениците в училището посредством определен инструментариум.

втората седмица на м. октомври

 

Координационен съвет, класни ръководители

 

 

Анализ  и  обобщаване  на  резултатите  от  изследването  от  координационния съвет.

края на м. октомври

 

Координационен съвет,

 

 

Утвърждаване от директора на училището на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз, изготвени от координационния съвет. Запознаване на с

ужителите с правилата.

до края на м. октомври

 

Директор, Координационен съвет

 

м. Ноември

 

Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати.

първата седмица на

. ноември

Координационен съвет

 

 

Заседание на Училищния координационен съвет – обсъждане на мерки за превенция и преодоляване на тормоза и актуализиране на плана във връзка с установените и анализирани резултати от проучването.

до края на първата седмица на м. ноември

 

 

Директор, ПДУД, Координационен съвен

 

 

Изготвяне на табла и други нагледни материали за правила на поведение и ценности в класната стая и в училище.

м. ноември

Координационен съвет, класни ръководители

 

 

Запознаване на учениците с видовете насилие и тормоз и сформиране на групи по випуски с участието на ученически съвет, които да обсъдят проблема и да отправят предложения.

м. ноември

Координационен съвет, класни ръководители

 

 

Провеждане на часове на класа и ученически дискусии по теми, свързани с противодействието на насилието и тормоза с цел изграждане у учениците на нетърпимост към явлението и стратегии за справяне.

постоянен

Координационен съвет, педагогически съветник, класни ръководители

 

м. Декември

 

Обобщаване на всички предложения за правила на поведение и ценности в класната стая и в училище и тяхното популяризиране.

м. декември

Координационен съвет, педагогически съветник

 

 

Организиране и провеждане на класови и общоучилищни инициативи във връзка с превенцията и противодействието на тормоза – „Ден без насилие“, „Свят без насилие“, Правата на детето и пр.

постоянен

Координационен съвет, педагогически съветник, класни ръководители

 

м. Януари

 

Актуализиране на Училищния механизъм за противодействие на тормоза – при необходимост.

м. януари

Координационен съвет

 

м. Февруари

 

Провеждане на класови и училищни мероприятия и участие в такива на местно и национално ниво, във връзка с подготовката за мартенските празници –  1 март, 3 март, Първа пролет.

м. февруари

Координационен съвет, педагогически съветник, класни ръководители

 

м. Март – Април

 

Организиране и провеждане на конкурси, спортни състезания, творчески изяви под надслов например: „С приятелство и творчество срещу насилието“,  кръгли маси и др. форуми, дискусии с представители на училищната общност – родители, ученици, педагогически и непедагогически персонал, представители на местната общност, медии и др за обсъждане на проблемите и възможните решения.

м. март – април

Ръководство, Координационен съвет, класни ръководители

 

м. Май

 

Провеждане на повторна оценка на проблема с насилието в училище на базата на въпросник.

м. май

Координационен съвет, класни ръководители

 

м. Юни

 

Анализ, обобщение и сравнение на резултатите с тези от проучването през м. октомври. Основни изводи и формулиране на предложения за следващата учебна година.

м. юни

Координационен съвет,

 

 

Годишен отчетен доклад на Координационния съвет.

м. юни

Координационен съвет

 

 

Директор:     Донка Козалиева

Сподели: