Четвъртък 27, Юни 2019г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

 ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

 

 

2017-  2018 год.

 

 

  

Настоящата стратегия е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №9./12.09.2017г. и е утвърдена от директора на училището със заповед №РД-14-11./15.09.2017г.

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

 

1.Необходимост от училищна стратегия.................................................... 3 стр.

 

 1. Визия на училището по отношение на превенция за отпадането на ученици............................ 4стр.

 

 1. Анализ:................................................................................................4 стр.

3.1.Силни страни:

3.2. Слаби страни

3.3. Възможности

3.4. Заплахи

 

 1. Целева група................................................................................................... 5 стр

 

 1. Стратегически въпрос.................................................................................. 5стр

 

 1. Цели на стратегията...................................................................................... 5стр

 

 1. Задачи и дейности за постигането им........................................................ 5стр.

 

 

 

Училищната Програма  за превенция на отпадането на ученици е  изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от  Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени  във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и  за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота. Насоящата стратегия е свързана с обявяването на 2010 г. за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване.

Тя е изработена с активното участие на ученици, родители и учители. Тя кореспондира с темата за включващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. Базира се  на основни принципи на включващото образование:

 • Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;
 • Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;
 • В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;
 • Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата;
 • Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми;
 • Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес;
 • Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване.

 

 

При изработване на стратегията бяха взети предвид и изводите в Заключения на Съвета на Европа относно ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване (2010/C 324/03) и Заключения на Съвета от 18 ноември 2010 година относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване.

Приемаме, че достъпът, участието и възпитанието в областта на културата и спорта могат да играят важна роля в борбата с бедността и социалното изключване, за насърчаване на по-широко социално приобщаване като благоприятстват личностното развитие.

 

 

 1. Необходимост от училищна програма.
 • Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на отпадането.
 • Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с предпоставки за отпадане на ученици ( социални и икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местопребиваването и др.)

 

 

 1. Визия на училището по отношение на превенция на отпадане

 

Програмата се основава на визията на НУ «Христо Ботев»  като училище, осигуряващо  ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот. Всяко дете, всеки ученик трябва да се разглеждат като индивидуалност и неговите потребности да бъдат откривани и развивани. Привличането на родителите към училищната общност гарантира успешното адаптиране на ученика в училище.

 

 

 1. Анализ:

 

3.1.Силни страни:

 • Квалифицирани учители, възможности за организиране на допълнителна работа и график за консултации.
 • Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ за активно включване и диференциран подход.
 • Извънкласни дейности- сформиране на групи за занимания по интереси, съобразени с нуждите и потребностите на учениците по проект „ Твоят час“. Сформиране на групи за преодоляване на обучителни трудности.
 • Възможности за изява. Приобщаване на застрашените ученици към всички училищни инициативи.
 • Създаване на приятелска среда.
 • Организиране на тренинги съвместно с МКБППМН.
 • Наличие на много добра материална база.
 • Работа по проекти и програми на МОН.
 • Безплатни закуски I-IV клас. Схема „ Училищен плод“, схема „Училищно мляко“
 • Поевтиняване на обяди и обхващане в целодневна организация на учебния ден на повече ученици. Увеличаване на групите ЦОУД.
 • Безплатни учебници I-IV клас.
 • Извършване на дейности по превенция на отпадането на деца и ученици със СОП- добре оборудван ресурсен кабинет, Координатор за приобщаващото образование на ученици и Ресурсен учител.
 • Организиране на съвместни дейности с Читалище „Братолюбие“.

 

 

 

3.2. Слаби страни

 • Недостатъчно ефективна връзка училище- родители на застрашени от отпадане ученици.
 • Все още пропуски в системата за превенция на проблемни ученици и липса на превантивна психологическа подкрепа.
 • За осигуряване и реализиране на общата и допълнителна подкрепа, училището не може да си позволи щатен психолог и логопед.

 

 

 

 

 

 

3.3. Възможности

           

 • За кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности. Сформиране на повече групи за работа по Проект „Твоят час“- за ученици , свързани със занимания по интереси за преодоляване на обучителни трудности.
 • Обхващане на повече ученици в групите за целодневна организация.
 • Нови форми за ангажиране на родителите. – Коледни и Великденски благотворителни акции, организирани на територията на училището.
 • Действено ученическо самоуправление.
 • Сформиране на повече групи за спорт- активно сътрудничество с общинските клубове по тенис и волейбол.
 • Увеличаване на броя на извънкласните форми, свързани с разнообразните дейности по интереси по Проект „ Твоят час“.
 • Разширяване на връзките с извънучилищните институции.

 

 

 

3.4. Заплахи

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите.
 • Липса на ефективни санкции за родителите.
 • Нисък жизнен стандарт на част от населението.
 • Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище.
 • Липса на финасови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане деца.
 • Негативно влияние на приятелската среда на „улицата”.
 • Липса на подкрепяща среда около училището.
 • Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването.

 

 

 1. Целева група
 • Децата от ПГ и ученици от I до IV клас, които са застрашени от отпадане по различни причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа;

 

В по общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция.

 

 

 

 1. Стратегическият въпрос, на който търси отговор настоящият документ е:

 

Как да направим превенцията за отпадането от училище успешна и ефективна?

 

 

 1. Цели на стратегията:

 

Обща цел Създаване на подкрепяща среда за задържане на учениците  в училище

Подцели:

 • Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност

Индикатор за постигане –неизвинени и извинени отсъствия (намаляване), брой отпаднали ученици (минимален);

 • Създаване на положителни нагласи към учебния процес

Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици

 

 

 

 1. Задачи и дейности за изпълнението им.
 • Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане деца

Регистърът се води от класните ръководители

 • Включване на дейности за създаване на подкрепяща среда.
 • Включване в плана на дейности за превенция за отпадане и работа с деца в риск.
 • Сформиране на повече групи по проект „ Твоят час“- за преодоляване на обучителни трудности.
 • Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в извънкласни дейности.
 • Сформиране на групи по извънкласни дейности в зависимост от желанията.

Класните ръководител, мотивират застрашените от отпадане деца да се включат в избрани от тях форми.

 • Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището; работа на училищния съвет с родители на застрашени от отпадане деца.
 • Установяване на ефективен диалог училище- външни институции, имащи отношение по проблема
 • Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и социално слаби деца
 • Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и изяви.

В каледара се вклюват училищни конкурси и състезания, чествания, празници, ден на таланта и др. Мотивиране на застрашените от отпадане ученици да се вклюват в зависимост от възможностите и подготовката си.

 • Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция на отпадането
 • Участие в Детско полицейско управление с цел- издигане авторитета на органите на реда, възможности за позитивно повлияване и привличане към дейности, изискващи спазване на правила и водещи до удовлетворение от участието. Работа със служителя в РПУ- инспектор ДПС, отговарящ за превенцията на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.

 

 

 

В годишния комплексен план за всяка учебна година задачите се конкретизират, т.е. годишният комплексен план играе ролята на оперативен по отношение на програмата план.

 

 

Сподели: