Четвъртък 27, Юни 2019г.

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ

 

 

 

 

Училищната програма е част от Стратегията за развитие на училище за периода 2016-2020 г.

 

ПРИОРИТЕТИ

 1. Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.
 2. Развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.
 3. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.
 4. Усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.

 

 ЦЕЛИ

 

І. ИЗГРАЖДАНE НА АВТОНОМНА И АКТИВНА ЛИЧНОСТ

 

ПОДЦЕЛИ:

 1. Да разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и

човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин;

 1. Да познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;
 2. Да зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство;
 3. Да осъзнава и цени своята културна идентичност;
 4. Да взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по

конструктивен и уважителен начин;

 1. Да изразява обосновано и критично гражданската си позиция;
 2. Да взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;
 3. Да носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора;
 4. Да подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;
 5. Да познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата и създаване на устойчива околна среда;
 6. Да познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях;
 7. Да умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства.

 

ІІ. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО  КАТО АВТОНОМНА, АКТИВНА И САМОРАЗВИВАЩА СЕ ОБЩНОСТ

 

 1. Да възпитава в демократичните ценности;
 2. Да насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у всички участници в образователната система;
 3. Да утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от различните форми на агресия и дискриминация;
 4. Да изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение;
 5. Да създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на

различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление.

 

НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 1. В процеса на обучение .
 2. В  часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;
 3. В заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;
 4. В  рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие.
 5. По проект „Твоят час”
 6. Интегрирано по учебни предмети

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО , ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

І. ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА УЧИЛИЩНИ РИТУАЛИ

а) откриване  и закриване  на учебната година;

б) официално раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението за завършен начален етап на основната степен;

в) награждаване на отличили се ученици и учители;

г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме;

д) честването на национални  празници, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището;

 • Честване на Патронния празник на училището и на Деня на народните будители ;
 • Включване в градските тържества за 19.02 – Обесването на Васил Левски;
 • Честване на 03.03 – Освобождението на България;
 • Включване в градските тържества за 09.05 – Ден на Европа
 • Тържествено честване на 24.05 – Ден на славянската писменост

 

ІІ. ИЗБОР НА УЧИЛИЩНИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ, УЧИЛИЩЕН ХИМН.

А) Символи

 1. Знаме на училището.
 2. Химн на училището.
 3. Клетва на Ботевчето
 4. Емблема на училището
 5. Частична униформа- риза, врътовръзка и емблема.

Б) Почетни знаци

 1. Почетен плакет
 2. 2. Летописна книга
 3. Грамота

ІІІ. ВЪЗПИТАВАНЕ  В ТРАЙНИ НАВИЦИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОЧИТ И ИЗРАЗ НА НАЦИОНАЛНОТОСАМОСЪЗНАНИЕ

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти;

б) поставяне на националния флаг, знамето на ЕС и на Община Любимец на входа на училището;

в) издигане на националния флаг на училищни тържества

  - на 15.09  -  откриване на учебната година

 - на 24.05  -  Ден на славянската писменост и култура

-31.05. тържествено закриване на учебната година и предаване на знамето на знамените групи.

 

ІV.  ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВНОСТТА И УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЪЗРАСТТА ИМ ВКЛЮЧВАЩИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ

 1. Организиране на доброволчески дейности в и извън училище;

   1.1 Провеждане на благотворителни акции за събиране на дрехи и парични средства за деца в неравностойно социално положение

   1.2. Организиране и участие в Благотворителни концерти в помощ на болни и пострадали в инциденти.

   1.3. Съдействие за подпомагане на благородни инициативи-

2.Интернет страница на училището- информация за участие на учениците в различни изяви- конкурси, състезания, олимпиади, изложби и др.

3.Организиране на училищни празници, кампании  и събития съобразно календара на световните,международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;

4.1.Подкрепящи здравето:
       01. 12. - Световен Ден за Борба срещу СПИН- ежегодни мероприятия по линия на БМЧК;
       17. 05. - Национален Ден на спорта – да се отбележи в часовете по ФВС по преценка на преподавателите.
       31. 05. - Световен Ден без тютюнопушене – беседа с презентации в ЧК    
4.2 Подкрепящи  толерантността:
        16. 11.  Международен Ден на толерантността – беседа в ЧК, изработване на табла в часовете по изобразително изкуство.
        25.02. Световен ден за борба с тормоза в училище – мероприятия свързани с деня на розовата фланелка.
4.3. Подкрепящи  социалната чувствителност:
       18. 11. - Световен Ден в памет на жертвите на катастрофи  
4.4. Подкрепящи правата на човека:
        02. 04. - Международен ден на Детската книга

 1. 06. - Международен Ден на детето
  4.5. Подкрепящи опазването на околната среда:
          22. 03. - Световен ден на Земята (водата) – участие в конкурси.
 2. Организиране на обучения на връстници от връстници:
  Съвместно с БМЧК на тема: Защита на населението от бедствия и аварии, Оказване на първа помощ на пострадал, Превенция на СПИН, Превенция на зависимости
  6. Участие в клубове и неформални групи по интереси;
  7. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията- разписани детайлно в План за превенция на тормоза в училище. Целта е осигуряване на подкрепа за личностно развитие /обща и допълнителна/, на  подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците,  в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик и в съответствие с разработените  стратегии за подкрепа за личностно развитие. Спомагане за успешното преодоляване от учениците на възникнали затруднения и конфликти в училище семейството и обществото.
  8. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;

 

 1. ПОДКРЕПА ЗА МУЛТИКУЛТУРНАТА СРЕДА В УЧИЛИЩЕТО.
 2. Общи положения - в НУ „Христо Ботев“се обучават ученици от различни етноси- българи, роми и малък процент турци. На ниво училище и клас се организират дейности, свързани с успешното интегриране на ученици от малцинствените групи.

 

ДЕЙНОСТИ

 

І. ЧАС НА КЛАСА

 ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯ, ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:

 1. патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие;
 2. толерантността и интеркултурния диалог;
 3. 3. безопасност на движението по пътищата;
 4. 4. защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;
 5. 5. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на

конфликти;

 1. 6. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;
 2. 7. превенция и противодействие на корупцията.

 

Правила на паралелка-

Всяка паралелка изработва правила, които важат за всички в класа

 

ІV. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

 1. Наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на заниманията по интереси.
 2. Провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми и възникнали конфликт; спазване на здравно-хигиенни норми и изисквания от учениците.
 3. Грижа за опазване здравето и живота на учениците.
 4. Дидактически игри - образователни и развиващи.
 5. Народни традиции, обичаи и празници.
 6. Безопасност на движението по пътищата.
 7. Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие.
 8. Приложни дейности за изготвяне на подходяща украса за празниците.

 

 1. ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ЦЕЛИ:

 1. Развитие на потенциала за учене, творческия потенциал на учениците.
 2. Образователна интеграция на децата чрез формиране на общности по интереси.
 3. Развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у учениците,  свързани с подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната училищна подготовка.
 4. Осмисляне на свободното време на учениците чрез насочването им към дейности за развитие на индивидуалните им способности и интереси.
 5. Създаване на перспектива в училищата чрез извънучебна дейност всеки участник да придобие увереност в собствените си сили, да формира и реализира собствени стратегии за успех и мотивация за учене.
 6. Създаване на условия за развитие на социалната принадлежност, засилване на културната и националната идентичност и повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция.
 7. Създаване на устойчиви механизми за участие на общността в дейността на училището и за работа с родителите на децата от уязвими групи.

 

СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ 

„Забавна математика“

„ Сръчни ръце“

„ Сладкодумко“

„ Танцова въртележка“

„Приказен свят“

„Родолюбче“

 

и групи за преодоляване на обучителни трудности по български език:

 

„Четенето лесно и интересно“

„Езикът лесен и забавен“

 

VІ. ИНТЕГРИРАНО ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ЦЕЛИ:

 1. Повишаване на качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации.
 2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност, в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции и развитие на умения за учене през целия живот.
 3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

 

 

ДИРЕКТОР: Донка Козалиева

Сподели: