Четвъртък 27, Юни 2019г.

 

                                      

 

 

 

У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М

 

за идентифициране на  интересите и потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене,  диагностика на образователните дефицити на учениците и   инициативи за сформиране на групи – за дейности по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения

 за учебната 2017/2018г.

 

 

        Настоящият Училищен механизъм за идентифициране на  интересите и потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене и  диагностика на образователните дефицити за учебната 2016/2017г е разработен във връзка с реализиране целите и задачите на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 1. Анализ на съществуващите извънкласните дейности, които се осъществяват в училището и връзките на училището с други институции.
  • Да се анализира обхвата на учениците в извънкласните форми през последните 2 години  -  %.  Поименно да се посочат  ученици невключени в дейности; Предложения за включване на ученици.

Срок :30.09.       отг. Кл. ръководители

 • Провеждане на беседи с учениците, невключени в дейности за проучване на техните интереси.

Срок :30.09.       отг. Кл. ръководители

 • Да се проучат нагласите и желанията на учениците – провеждане на анкети за желанията на учениците  Приложение № 1 – да си приложат анкетите  към механизма. Предложения за организиране на извънкласни дейности.

Срок :30.09.       отг. Кл. ръководители

 • Провеждане на беседа разговор в Часа на класа на тема „ Най обичам да ….“

Срок :3.10.       отг. Кл. ръководители

 • Анализ на изградените традиции и ритуали, празници,  церемонии, и обичаи  в училището, и предлагане на дейности  за осъвременяване и изпълване с ново съдържание, което да направи учениците съпричастни към живота на училището.

Срок :30.09.       отг. Главен учител

 • Анализ на връзките на училището с други училища и културни и спортни институции и участието  на учениците в тях. Предложения за активизиране на работата на училището в това направление.

Срок :30.09.       отг.  Главен учител

 • Анализ на популяризиране успехите на училището пред обществеността.

Срок :30.09.       отг.  Главен учител

 • Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците с цел проучване на любимите занимания на учениците и идентифициране на проблеми в поведението на учениците.

Срок:3.10.           отг. Кл. ръководители

 • Предлагане на тематика и групи за дейности по интереси.

Срок:5.10.              отг. Комисия в състав –

 Мария Владева- старши учител,

 Виолета Бойкова- старши учител,

 Стефка Янева- старши учител.

                                                             

 1. Анализ на системата за допълнителна работа с  ученици които имат обучителни затруднения.
  • Подготовка на списъци с ученици, които имат обучителни затруднения - след проведено обсъждане на класния ръководител, учителя ЦДО и учителите на класа,  Въпросите, които да се обсъдят са : за работата на детето в клас,   самостоятелната му подготовка, анализа на постижения/резултати от входните, междинни и изходни нива.

Срок:3.10                   Отг. Кл. ръководители

 • Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците включени в списъка по т. 2.1. за установяване на препоръки или изисквания от тяхна страна.

Срок:4.10                   Отг. Кл. ръководители

 • Проучване семейната среда чрез посещението в дома на детето и  разговорите с родителите за да се установи доколко родителите могат да помагат на децата си в подготовката им за училище, какви са техните очаквания, интереси и претенции към училището, как конкретно могат да участват в живота на класа, какви са намеренията им за образователното бъдещето на детето.

Срок:3.10                   Отг. Кл. ръководители

 • Анкетно проучване за идентифициране обучителните затруднения - Приложение №2 раздел А и Б

Срок:3.10                   Отг. Кл. ръководители

 

 • Подготовка на индивидуална карта за всяко дете от списъка по т.2.1.  с кратки данни за :
 • Здравословно състояние – данни за физическото развитие, вредни навици, препоръките на родителите;
 • Информация за учебни резултати от предходна година - завършен клас, среден успех, учебни предмети най-високи и най-ниски постижения, резултати от външното оценяване, поправителни изпити и резултати, от колко години детето е в това училище и друга информация, която класният ръководител прецени като важна;
 • Диагностицирани образователни проблеми - проблеми с усвояването (изоставане с учебния материал), езикови трудности (не разбира обясненията и инструкциите на учителя), затруднения при самостоятелно или групово изпълнение на задачи и упражнения в клас (разчита на съучениците си или на групата), трудно чете (чете бавно, механично, без разбиране), пише бавно под диктовка, допуска много грешки, трудно създава логически последователен текст, затруднява се в следване на логиката при решаване на задачи, проблеми с концентрацията (вниманието), не умее да се подготвя самостоятелно за училище, и др.
 • Социална интеграция на детето - адаптация към класа и училището ( добра, трудна, непостоянна, и др.), умения за общуване, наличие или липса на спонтанни реакции и конфликтни отношения с връстници, по-големи ученици и учители, уважение/ неуважение, пренебрежение, изолация, спазване на правила, подигравателно отношение и избягване и др. социален статус на семейството и взаимоотношенията в него.

Срок:3.10                   Отг. Кл. ръководители

 • Определяне на групите работа с ученици, които имат обучителни затруднения.

Срок:5.10.              отг. Комисия в състав –

 Мария Владева- старши учител,

 Виолета Бойкова- старши учител,

Стефка Янева- старши учител.

                                                               

 1. Критерии за избор на ръководители на извънкласни форми
  • Съответствие на определените групи в училището и тяхната тематика и категория с описанието на  предлаганите дейности, категорията им, типа дейност и възрастовите граници на учениците.
  • Доказателства за необходимата квалификация за провеждането на съответната извънкласна дейност.
  • Осъществяване на връзка с ръководителите на предлаганите дейности, при които има съответствие и изискване на информация относно иновативните  форми, които предлага съответния ръководител и които водят  до повишаване на мотивацията и преодоляване на обучителните затруднения.

 

Сподели: