Четвъртък 27, Юни 2019г.

 

 

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, гр. ЛЮБИМЕЦ

ЗА ПЕРИОДА 2015– 2018година

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………1

 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА  СРЕДА……………………………………………………………….2

 

 РАЗДЕЛ III. МИСИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО………………………………………....6

 

 РАЗДЕЛ IV. ВИЗИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО………………………………………….6

 

РАЗДЕЛ V. ГЛАВНА  ЦЕЛ. СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ……………………………..6

 

РАЗДЕЛ VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ …………..……………………………………………………………………………..8

РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  СТРАТЕГИЯТА………………………………………………………………………13

РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………14

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ЧАСТ……………………………………………14

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

      Настоящата Стратегия за развитие на НУ “Христо Ботев”  се основава на следните основни програмни и стратегически документи:

 • Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006 г. - 2015 г./;
 • ЗПУО;
 • Приоритетите на МОН;
 • Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020;
 • Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020;
 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри и спецификата на училището;
 • Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;
 • Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";
 • Закона за закрила на детето;
 • Националната стратегия на МОН за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.

     Основните ценности и принципи, върху които се  провежда училищната политика са образованието, възпитанието и личностното развитие на децата в НУ ”Христо Ботев”. Приоритет е индивидуалното развитие на децата, стимулиране по иновативен начин на детското мислене, развитие на умения за общуване и изразяване на себе си.  Нашият екип се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

 

   

 

 

 1. II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

  

 

    Кратки исторически данни:

 

Учебна година

 Брой

 ученици                                     

Брой деца ПГ

 

Общо

 

Брой паралелки

Брой групи

 

 

 

 

 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

2015/2016

   192

22

214

        8

      1

2014/2015

   177

26

203

        8

      1

2013/2014

   175

        26

 201

        8

      1

2012/2013

   166

        28

 194

        8

      1

 

  През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

       7,5

           16

11-магистър,5-бакалавър

V-2,IV-5,III-1,I-2

2014/2015

       7,5

           15

10-магистър,5-бакалавър

V-5,IV-2,III,I-2

2013/2014

       6

           15

10-магистър,5-бакалавър

V-2,IV-1,I-2

2012/2013

       6

           15

10-магистър,5-бакалавър

V-1,IV-1,I-2

 

 

     НУ „Христо Ботев” е средищно училище с въведена целодневна организация на обучение. За учебната 2016/17 година се разшири обхвата на учениците в групи за целодневно обучение. За двете паралелки от първи клас бяха създадени две групи, за да имат възможност да се включат всички първокласници в целодневната организация на учебния ден. Екипът ни счита, че учениците от първи клас нямат изградени умения за учение и този тип организация е най подходящ за добрия старт на всяко дете.

      През 2014 година  училището значително подобри материалната база  чрез участие по проекти и ремонтни дейности със собствени средства. Особено значимо е включването на училището ни  в проект на Община Любимец за трансгранично сътрудничество с Община Люлебургаз - „Подобряване на качеството на образованието чрез спорт”. Изпълнението на този проект осигури саниране на сградата, подновяване на осветлението, изграждане на парна инсталация за отопление, обновяване на физкултурния салон. По този начин значително се подобри енергийната ефективност на училището.

      По проекта за средищни училища и със собствени средства се смени цялото оборудване на класните стаи, дъски, чинове, подови настилки, врати и др. Оформиха се различни кътове за игра и отдих.

      НУ”Христо Ботев разполага с 2 стаи за отдих, голяма игротека с тенис маси и джаги-игри. Обновеният физкултурен салон разполага с оборудване  за баскетбол, волейбол, хандбал и багминтон.

Две поредни години печелим финансиране по проект ИКТ-технологии в училище. НУ „Христо Ботев” разполага с модерна компютърна зала с 12 работни места, осигурени  лаптопи и  мултимедии за всички учители, софтуер за работа с много „мишки” - „Енвижън”, софтуер за забавно решаване на задачи чрез движение на тялото - „Джъмпидо”, софтуер за работа на ученици в начален етап на образованието - komenius logo. През тази учебна година спечелихме в конкурс за Виртуална класна стая. Училището ни беше избрано като единствено начално училище в страната, а от цялата кампания бяха избрани само две, но дрегото е СУ „ Неофит Рилски „ гр. Харманли. Обучители от Център за образователни инициативи през месец април ни гостуваха и запознаха всички учители с възможностите за работа с платформа „Мудъл“. Това е само началото на един нов начин на общуване между ученик и учител, връзка с родител, който ще осигури по големи възможности за диференциран подход и индивидуална работа. Ще позволи по точно и коректно да се поставят задачите и да се оценяват положените усилия. Предстои въвеждане и на електронен дневниксъс старта на новата учебна година. Това са усилия в посока оптимизиране на комуникацията с родителите и укрепване на училищната общост.

     Чрез гореизброените промени и нововъведения се допринася за осигуряване на по-добра среда в училище, която е част от стратегията ни за развитие.

     Учебно – възпитателната работа в НУ „Христо Ботев” се реализира в съответствие със заложените в годишния план задачи. Училището осигурява началния етап на основното образование, който се придобива след успешно завършен IV клас.

      В училището има изградена добра система за организация, планиране, съгласуваност и контрол на дейностите, което води до повишаване качеството на преподаване и обучение и до постигане на високи резултати в УВР в края на учебната година.

     Създадени са благоприятни условия за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в училището, чрез организиране на обучителни семинари, участие в програми за повишаване на квалификацията, споделяне на добри педагогически практики и опит между преподавателите.

      Учениците системно участват в  математически състезания, в състезание „Знам и мога”,  в Национално състезание „Таралеж”, включват се в конкурси за детски рисунки и често заемат призови места.

       Училището разполага с добре оборудван ресурсен кабинет, в който децата със СОП биват обучавани от ресурсен учител, логопед и психолог.

      Според учебния план за първи клас, за поредна година се изучава във  ФУЧ-Английски език в първи клас.

      През последните три  години в сградата на училището пребивават два общински спортни клуба за деца и ученици: клуб по волейбол и клуб по тенис на маса. Нашите ученици имаха възможност да посещават спортните клубове на място, което мотивира и оптимизира заниманията им със спорт.

 През изминалата учебна година училището ни се включи в Проект „Твоят час“, чрез Училищен механизъм за идентифициране на  интересите и потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене и  диагностика на образователните дефицити за учебната 2016/2017г се разработи програма. Сформирани бяха групи за занимания по интереси и групи за преодоляване на обучителните трудности по български език във връзка с реализиране целите и задачите на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Участието на ученици в този процес не само създаде възможност по  качествено удовлетворяване на индивидуалните потребности за развитие на всеки участник, но и създаде възможност за включване на родителите в училищни дейности и укрепване на училищната общност.

 

      НУ „Христо Ботев” разполага с добре поддържан сайт с актуални новини, участия в проекти,страници на класовете, богат снимков материал.  През настоящата учебна година сайта беше обновен и към него бе създадена страница с препратка в социалната мрежа. Така осигурихме по добра възможност за популяризиране на дейностите в училище.

  

      Могат да се откроят силни и слаби страни в УВР, както и да се очертаят благоприятните възможности за развитие.

Swot анализ

Силни страни

Слаби страни

 

- Обхват на 100%подлежащите на задължетелно обучение ученици;

- Наличие на ПГ в училище, водещо до много добра приемственост между предучилищно и училищно обучение;

- Едносменен режим на обучение;

- Целодневна организация – по 2 ПИГ в І  клас и по 1 ПИГ във II, III и VІ клас – общо 5 ПИГ;

- Отлични материални условия и учебна среда;

- Осигурено хранене на учениците:

- безплатна закуска – начален етап;

- подсигурен обяд срещу частично заплащане от родители;

 -доставяне на плодове и зеленчуци за всички ученици по схема „Училищен плод”

-доставка на мляко и млечни продукти- сирене и кашкавал по схема „Училищно мляко“

- Осигурен безплатен превоз на учениците от ромския квартал и от прилежащите села до училището;

 -Подсигурени учители на пътуващите ученици;

- Увеличаване броят на първокласниците в сравнение с предишни години;

- Наличие на висококвалифицирани начални учители;

- Прилагане на нови технологии в обучението;

- Наличие на преквалифицирани начални учители с втора специалност по чужд /английски/ език от училището;

- Работа по проекти:

 за подобряване на МТБ и техническото оборудване;

 за ученици, които срещат трудности при овладяване на знанията;

 за пълноценно организиране на свободното време на учениците в извънкласни дейности;

- Оптимално разпределение на учениците по паралелки;

- Възможност за извънкласни занимания по интереси;

- Увеличаване броя на учениците, завършили с отличие;

- Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със СОП;

- Повишаване социализацията на учениците от начален етап;

- Сътрудничество с ОДЗ към дирекция „Социално подпомагане”;

- Сътрудничество с МКБППМН;

- Постоянна работа с ДПС към РПУ- Свиленград.

 

- Липса на достатъчна мотивация за усвояване на знанията от децата- роми;

- Намаляване интереса към ученето;

- Слаб инструментариум за въздействие върху ученика;

- Голяма натовареност на учениците;

- Слаб контрол от страна на родителите;

- Неефективна комуникация с родителите на застрашените от отпадане ученици;

- Лошо влияние на средата извън училище;

- Лоши битови условия и липса на финансово обезпечаване за учебни пособия на децата от ромски произход;

- Прехвърляне на всякакви отговорности върху учителя или училището като институция.

- Понякога се пренебрегва потребността на ученика от диференциран подход, съобразно индивидуалните му особености.

 

 

 

 

 

 

Swot анализ

Възможности

Заплахи

 -Увеличаване броя на приетите първокласници в училище;

- Индивидуални разговори с учениците;

- Непрекъснатото информиране на родителите за проблемите на учениците;

- Повече контакти с институциите;

- Увеличаване броя на учителите с ПКС;

- Атрактивни мероприятия в училището;

- Въздействие върху учениците чрез иновационни методи на обучение;

- Прилагане на правилата от преподавателите и спазването им от учениците, личен пример на учители и родители;

- По-голямо популяризиранене на дейностите с ученици в училище;

- Професионалните постижения на учителите да се стимулират;

- Всяко обогатяване на материалната база да се популяризира;

- Активизиране на родителите при опазване и обогатяване на материалната база;

- Осъществяване на атрактивни извънкласни форми.

- осигуряване на обща психологическа подкрепа за учениците и преодоляване на проблемни ситуации.

 

- Неблагоприятна демографска прогноза;

- Неправилното подреждане на моралните ценности у някои ученици в семейната среда;

- Увеличаване на агресията, в резултат на което могат да възникнат различни афекти;

- Слаб контрол от родителите върху учениците, липса на подкрепа и прехвърляне изцяло проблемите на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

     IІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

     НУ „Христо Ботев” осигурява за учениците  от гр. Любимец и прилежащите села качествен образователно- възпитателен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата. Цялостната учебно – възпитателна работа в НУ „Христо Ботев” е насочена към:

 

      Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение;

 

      Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

 

      Придобиване на умения, които са необходими за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

 

      Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

 

 

 

 

 ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

     Вярваме, че НУ „Христо Ботев” ще се утвърди като средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. Училището подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високодинамична конкурентна среда.

 

 

 1. ЦЕЛИ:

 

 

 1. ГЛАВНА ЦЕЛ:

 

      Главната цел е формулирана въз основа на разбирането, че училището подпомага подрастващото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество. Стремим се да предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание, обща и специална подкрепа. Образование, което да открива и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива нови знания и умения, да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. Главната цел е свързана с мисията на училището за:

      Формиране на  личности, демократично образовани, с изградени национални  и европейски ценности.  Подкрепа за израстване на индивида като свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура и мултикултурно отношение към света, спазваща законите на демократичното общество и правата на различните. Притежаваща толерантно отношение към всички различни култури, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;

     -Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;

    -Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;

    -Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;

    -Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.

 

     2.СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ:

 

     Специфичните цели отчитат характерните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за развитие на училищетo.Те са свързани с:

 

    - Издигане и утвърждаване престижа на училището и привличане и задържане на повече ученици ;  

     - Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение и оказване на доболнична помощ от медицинска сестра;

     -Развитие на училищната политика към комплексно здравно образование, насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот;

     - Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители в живота на училището и града;

     -Осмисляне свободното време на учениците;

     - Намаляване проявите на агресия и нетолерантно отношение към по- слабите и различните;

    -Участие в национални и международни програми и проекти;

    - Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

  

  

 1. VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 

 

 1.    ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

       Съвременното информационно общество поставя качествено нови проблеми пред обучението и възпитанието на подрастващите.

       Обучението и възпитанието играят основополагаща роля за постигане целите на „Европа 2020”, като дават уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество. НУ „Христо Ботев”“отчита в съзвучие с европейската програма за развитие  спешнaта нужда да сe инвестира ефикасно във висококачествено, модернизирано и реформирано обучение.     Образованието означава не само усвояване на нови и повече знания. То е тясно свързано с формирането на личността, на ценностната му система, на готовността и способността му да учасва в живота на обществото като пълноценен негов член, който не само разбира и възприема настъпващите изменения, но и може да участва активно в тях.

 

 • Гражданско образование /Приложение №3/
 • Здравно образование /Приложение №4/
 • Интеграция на ученици от малцинствените групи от близките села

                                                                                     /Приложение №5/

 • Дейности с трудно успяващите ученици /Приложение №6/
 • Дейности с родители и общественост /Приложение №7/

 

 

      ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     - Осигуряване на условия за постигане на образователния минимум за деца /трудноуспяващи/ с по-слаби възможности;

 

     - Организиране на ден на хигиенизиране на училището;

 

     - Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание, овладяване на компетентности;

     - Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика);

     - Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език;

     - Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със СОП, както и на ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

     - Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците;

     - Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците;

     - Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците до ІV клас;

     - Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване;

     - Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в ЗИП  и СИП, за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища;

     - Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици;

     - Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;

     - Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване;

      - Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

      -  Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

     - Подготовка на  учениците за продължаване на образованието;

     - Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности;

     - Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

     -  Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци;

     - Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие;

     - Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение;

     - Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици;

     - Засилване на възпитателната работа с учениците, с оглед пълноценно личностно развитие;

     - Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт;

     -Засилване на практическото обучение в училището;

     -  Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители, съпричастност към училищния живот;

     -  Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

 

      2.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА  ДЕЙНОСТ

 

 

      НУ „Христо Ботев” е юридическо лице и притежава автономност в определени граници. То се управлява от директор на училището и ПС като специализиран колективен орган за обсъждане и решаване на основните педагогически въпроси.

 

 

     ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     - Целесъобразно разпределение на финансовите средства, отпуснати от първостепенния разпоредител;

 

     - Оптимално разпределение на управленските функции между директора на училището и ПС;

 

     - Повишаване изискванията към професионализма на ПС при вземане на важни за училището решения;

 

    - Привличане на спонсори за допълнително финансиране на НУ „Христо Ботев”.

 

 

 1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

    

  Дейността на НУ„Христо Ботев” е свързана с развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол. Цели се утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите и възпитателите, работещи в училището. Продължава се изградената система за квалификация и кариерно развитие на педагогическата колегия.  Синхронизирт се квалификациите в училището с потребностите на колегията. Предоставят се възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.

 

     ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     - Изработванена тематични годишни планове, програми ЗИП и СИП, план на МО по културно-образователни области ;

     - Развиване квалификационната дейност на учителите чрез участие в работата на МО, в курсове и семинари, организирани от МОН, РИО, гр. Хасково, СБУ;

 

     - Обучение на педагогическия персонал чрез участие в тематични курсове, организирани в училището по теми, предложени от учителите;

 

      - Работата на МО да се насочи към подпомагане на младите учители за издигане на ефективността на УВП и работата с новите учебни програми;

 

     - Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидени във вътрешните правила за работна заплата; 

     - Насърчаване работата на учителите, използващи нови методи в педагогическата си дейност, съобразени с ДОИ;

    -  Въвеждане на разнообразни стимули за учителите от училището, работещи с деца със специфични образователни потребности;

    -  Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

 

  

4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛИТЕ  И  ФАКТОРИТЕ  НА СОЦИАЛНАТА  СРЕДА

 

 

        Училището откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние. Възползва се от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо  получаването на обратна връзка и възможност за взаимодействие с родителите. Отчита и се съобразява с факторите на социалната среда.                   Важен аспект във връзка с външните фактори е читалище „Братолюбие” към община Любимец. Голяма част от учениците на НУ „Христо Ботев” посещават организираните занимания по народни танци, балет, певчески школи, пиано и др.

 

      ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     -Развиване ефективността на връзката учител-родител и запознаване на родителите с нужната информация за ПВР, ЗБУТ, БДП и др.;

     -Реализиране на родителски срещи, планувани в Годишния комплексен план на училището и осъществявяне на допълнителни такива при необходимост;

     - Индивидуална работа с изощаващи деца и реализиране на проект „Грижа за всеки ученик“;

     - Училището предоставя възможност и оказва необходимото съдействие на родителите, за  да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

      - Възможност родителите  да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;

    - Родителите могат да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището, както и  да присъстват и да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

     - Модернизиране сайта на НУ „Христо Ботев”.

     - Развиване на възможности за ефективна употреба от учители, родители и ученици на платформа –Мудъл -Виртуална класна стая.

  

     VII. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

      НУ „Христо Ботев” е общинско училище с делигиран бюджет на финансиране. Издръжката на училището се определя по стандартна формула за издръжката на един ученик или дете, утвърдена от Община Любимец в лицето на първостепенния разпоредител с бюджетни средства-кмета на общината. Директорът на училището, като работодател,  разполага с 80% отбюджета на училището.

     При реализацията на стратегията на НУ „Христо Ботев” за периода 2015/2018 година ще бъдат използвани различни източници за осигуряване на дейностите:

 • Училищен бюджет;
 • Съвместни проекти с НПО;
 • Финансиране по образователни програми ипроекти;
 • Собствен труд на учителите и помощния персонал.

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети.

Делегиран бюджет

септември
2016 г.

3.

Обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет

септември
2016 г.

4.

Ремонт на външна спортна площадка.

Делегиран бюджет и общинско финансиране

2016 – 2018 г.

5.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

6.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

7.

Продължаване на работата по програма „Училищен плод”, „Училищно мляко“.

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

8.

Участие по проект „Твоят час“

МОН

постоянен

9.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Братолюбие“, гр. Любимец

Смесено финансиране

постоянен

10.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

11.

Участие на ученици от І и ІV клас в в училищни, общински, регионални състезания и състезания от календара на МОН.

Делегиран бюджет, самофинансиране

през всяка учебна година

12.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет

постоянен

 

 

VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Гражданско образование;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Здравно образование;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Интеграция на ученици от малцинствените групи на близките села;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Дейности с трудноуспяващите ученици;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - Дейности с родители и общественост.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ЧАСТ

 

      Въз основа на предвиденото в нормативната уредба /чл196 от ЗПУО, следва  актуализиране на стратегията за развитие на НУ „Христо Ботев” в началото на всяка учебна година. То се извършва въз основа на резултати от оценка на изпълнението на стратегията. Отчита се изпълнението на поставените цели и планираните дейности и изпълнението им в предвидените срокове.  

 Срок за изпълнение на стратегията………………………;

       Стратегията е актуализирана в съответствие с изискванията на чл.196 от ЗПУО и е съгласувана и приета на заседание на ПС №1/……

Сподели: