Четвъртък 27, Юни 2019г.

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

за учебната 2017/2018 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №2/ 15.09.2017 г.

и утвърден със заповед № РД-14-7/ 15.09.2017г.

 

 

 

 

 

 

 1. I. Основни приоритети в дейността на НУ „Христо Ботев” за учебната 2017/2018 г.
 2. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
 3. Повишаване качеството на образование и предучилищно възпитание и подготовка
 4. Работа в мултикултурна среда и приобщаване на децата със СОП.
 5. 4. Укрепване на доверието към училището и учителите, изграждане на училищна общност.

               Целите на учебно-възпитателната работа  в началния етап на образование се определят от социалните реалности в гражданското общество. Очакваните резултати са  -  качествени знания и умения, грамотни ученици, активни в процеса на учене, отговорни и адекватни личности в гражданското общество.

 

              Резултатите от учебно-възпитателната работа през изминалата учебна година са много добри. Преподавателите отчитат необходимостта, обучението да бъде личностно ориентирано. Методите на преподаване се съобразяваха с възможностите на учениците  и резултатите са положителни. Отчете се необходимостта родителите да бъдат привлечени и  ангажирани  в УВП.

 

              През изминалата учебна година  педагогическият колектив се опита да приложи подходящи форми и методи за осъществяване на основната цел:  Максимално качество на обучението и възпитанието – средство за привличане и задържане на учениците в училище и за тяхната социална адаптация. Задачите, планирани във връзка с осъществяване на целта бяха изпълнени – работа с ученици с обучителни трудности, изоставащите ученици, допълнителна работа, извънкласни форми, включване в целодневната организация на обучение. Направените самостоятелни работи в класовете – трети и четвърти показват добри резултати.

 

 Класните ръководители изпълниха своите планове – уроците по безопасност на движението, гражданска защита се провеждаха отговорно.

             Работата на методическото обединение бе  много добра.  Ежедневното разискване на темите по годишното разпределение на часовете дава възможност на колегите да коригират своевременно проблеми при преподавене, а и да споделят свои успехи. Обмяната на добри практики сред колеги е основно средство за методическа подкрепа на млади учители в училището.

                Заседанията на  ПС бяха провеждани в съответствие с графика.

               

               Колективът на училището е ангажиран с проблемите на всеки ученик и семейство. Класните ръководители ежедневно контактуват с родителите и разрешават заедно възникнали проблеми. Приет е Етичен кодекс на общността, който подпомага изграждането и и развива умения за комуникация на различни членове на общността.

Въвеждането на частична униформа- емблема и вратовръзка усили усещането за принадлежност към училището и допринесе за утвърждаване на авторитета на институцията.

 

 

 

 

       ІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

                През настоящата учебна 2017/2018 година колективът на училището ще търси подходящи методи за осъществяване на основната цел на училището: Привличане и задържане на учениците в училище, качествен образователен процес, работа с родителите.

Нашият стремеж е да възпитаваме и обучаваме знаещи и можещи личности с широка култура, национални добродетели и европейски ценности. Да дадем увереност и знания и да формираме умения за справяне в динамично променящата се съвременна  обществена среда. Приоритет в работата ни е чуждо- езиковото обучение и работа с новите технологии. Изграждане на навици и умения за здравословен начин на живот и физическа активност 

 

 

 

            ІІІ.   ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

Гарантиране на равен достъп до образование на децата и създаване на предпоставки за успешна социализация.

       Основната цел на педагогическия колектив ще се осъществи като:

-      цялостната дейност в училището се подчини на ученика, на грижата и вниманието на отделната личност;

-      повишаване качеството на работа на МО;

-      осигуряване на уют и  позитивна обстановка в училище,

-      работа с родителите;

-      съхранение и развитие на културната идентичност на децата и учениците;

-      работа в мултикултурна среда и приобщаване на децата със СОП.

-      подпомагане процеса на ефективна образователна адаптация на децата, за които българският език не е майчин.

-      прилагане на интерактивни методи на преподаване, което подпомага и стимулира учениците.

-      гражданско образование и възпитание.                                                 

-      работа по проекти, финансиране по европейски програми.

ІІ. Дейности за реализиране на приоритетите

дейност

Срок

отговорник

контрол

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

 

 

1.1. Изготвяне на годишни тематични разпределения, в съответствие с действащата нормативна уредба.

14.09.2017 г.

учители,

зам.-директори

директор

1.2. Изготвяне на програми за ИУЧ/ЗИП, ФУЧ/СИП и Извънкласни дейности

14.09.2017 г.

и по график за проектите

учители,

зам.-директори

директор

1.3. Изготвяне на седмично разписание за всеки учебен срок и графици за: допълнителна работа с учениците; за провеждане на консултаци; за провеждане на всички часове извън седмичното разписание.

21.09.17 г.  - I срок;

13.02.18 г. - II срок.

Училищната комисия за съставяне на седмичното разписание.

директор

1.4. Изготвяне на Списък-образец 1 за учебната 2016/2017 година.

21.09.2017 г.

Директор

директор

1.5. Запознаване на учениците и родителите с промените в нормативната уредба в училищното образование.

до13.09.17 г. за родители;

до 18.09.17 г. за ученици

класните ръководители

 заместник-директори по етапи

1.6. Преглед на задължителната училищна документация – Книга за задължително подлежащи, дневници, ученически бележници.

IX, XI. 2017 г.;

IІ, IV, V или VI.2018 г.

Главен учител, директор

директор

1.7.Седмични оперативки с пряко подчинените на директора служители.

петък от 9:30 ч., продължителност 30 мин.

Главен учител, счетоводител,

Служител ЧР, секретар

директор

1.8.Седмични оперативки с педагогическия персонал за поставяне на седмични задачи

понеделник между 11.30 и 14:40 часа

Учители

Директор

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

2.1. Превантивна работа с учители, служители и ученици за създаване за недопускане рушене и унищожаване на имуществото.

Постоянен до 29.06.2018 г.

П. Инджова,

Д. Кючукова

директор

2.2. Подобряване на МТБ.

IX.2017, VI, VІІІ.2018 г.

учителите

директор

2.3. Закупуване и ремонт на УТС.

IX. 2017 г.

учителите

директор

2.4. Хигиенизиране на училищната  сграда.

IX. 2017 г. и IV.2018

помощен персонал

директор

2.5. Организиране на екскурзии с учебна цел, поход, училище сред природата, пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна цел за учениците.

Ваканционни и почивни дни

кл. ръководители

директор

2.6. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален  учебен процес.

X. 2017г.

П. Желева

директор

2.7. Подобряване интериора на класните стаи.

постоянен до 29.06.2018 г.

 класните р-ли

Класни ръководители,директор

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ДЕЙНОСТИ

3.1. Тържествено откриване на учебната 2017/2018г.

15.09.2017 г.

Училищна комисия

директор

3.2. Ден на Независимостта на България.

21.09.2017 г.

В. Бойкова

Т. Стоилова

Т. Стоилова

3.3. Празник на английския език.

25.04.2017 г.

Н. Иванова

М. Владева

Н. Кирякова

Н. Иванова

3.4. Състезание „Маратон на четенето“

IX.2017, V.2018

начални учители

Д. Кючукова

3.5. Инициатива за повишаване мотивацията за четене „Предай нататък“

IX.2017 г.

начални учители

Д. Кючукова

3.6. Ежемесечни дейности по програма Училищен плод

постоянен до 30.05.2018 г.

класни р-ли

директор

3.7. Ден на народните будители – участие в общоградско тържество

31.10.2017 г.

В. Бойкова

Т. Стоилова

директор

3.8. Коледни тържества. Коледна изложба

XII. 2017 г.

кл. р-ли,

Г. Стоева

В. Бойкова

3.9. Коледен базар

19-23.12.2016г.

Учители начален етап

 

директор

3.10. Почит към делото на Васил Левски – рецитал.

19.02.2018 г.

В. Пушкарова

Г. Стоева

директор

3. 11.Трети март – Ден на Освобождението на България

02.03.2018 г.

Д. Кючукова

Т. Иванова

директор

3.12. 8 март – Празник  за мама

08.03.2018 г.

Ст. Янева

директор

3.13. Празник на буквите

III. 2018 г

кл.ръководители на І клас и учители ЦДО І кл

директор

3.14. Посещения в домове на стари хора и в клуба на пенсионера - поздравления и картички за Коледа и Баба Марта

XII.2017 и

III.2018 г.

 учители ЦДО

директор

3.15. Пролетни празници  и обичаи.

Посещения в библиотеката и групата за самодейни фолклорни изпълнители.

IV.2018 г.

Класни ръководители

директор

3.16. Седмица на детската книга, посещение на библиотеката

м. април 2018г.

кл.р-ли  на І и IV  клас

директор

3.17.Среща с писател в седмицата на детската книга

IV, V.2018 г                           

кл.р-ли

Д. Кючукова

3.18. Празника на НУ „Христо Ботев“- 95 г. от създаването.

30.04.2018 г.

Училищна комисия

директор

3.19. Ден на Европа

08.05.2018 г.

Сл. Цветкова, Д.Русева, З.Вичева

директор

3.20. Годишни утра в начален етап – закриване на учебната година.

01.06.2018 г.

учители

Д. Кючукова

3.21. Провеждане на олимпиади и състезания, включени в националния календар на МОН

по график на РУО

главен учители

 директор

3.22. Участие на учениците в градски, регионални и международни изложби

постоянен до 31.05.2018 г.

В. Бойкова

директор

3.23. Посещение на театрални постановки, концерти, кина, изложби и музеи

постоянен до 31.05.2018 г.

класните ръководители

директор

3.24. Посещения в ДГ „Рай” и поздрав към бъдещите първокласници.

м.март 2018 г.                             

класните р-ли на ІV клас

Д. Кючукова

4. СПОРТНА ДЕЙНОСТ

 

 

 

4.1. Участие световен ден на спорта “ Be aktiv““

30.IX.2017г

Н. Ванкова

Т. Тананова

директор

5. ПОДКРЕПА НА УЧЕНИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

постоянен”

Класните ръководители

директор

5.1. Информация и анализ в края на всеки срок  за движението на учениците и брой напуснали. Мерки за задържане на застрашените от напускане ученици в училище.

5.2. Подготовка и консултиране на ученици за повишаване на учебните резултати и постиженията от НВО

постоянен до 29.06.2018г.

кл.ръководители, семейство

Главен учител

5.3.Извършване оценка на тормоза между учениците и планиране на мерки за въздействие при необходимост.

постоянен до 29.06.2018 г.

Т. Иванова

Главния учител

5.4. Изграждане на форми на ученическо самоуправление

постоянен до 29.06.2018 г.

кл.ръководители

 

Главния учител

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

X.2017 г.

кл.ръководители

директор

6.1. Привличане на родителите при организирането и провеждането на общоучилищни тържества и празници, посещение на изложби, музеи, провеждането на походи, екскурзии и др., както и в учебни часове

 

 

 

6.2. Организиране и участие на родителите в традиционни български празници, базари и други дейности

постоянен до 29.06.2018 г.

класни р-ли и учители

главния учител

6.3. Съвместна работа с родителите за установяване на правила в класа, намаляване на натоварването, стреса и агресията в училище, запознаване с плана на класния ръководител и изпълнението им

постоянен до 29.06.2018 г.

класни р-ли и учители

главния учител

6.4. ”Срещи с родители на бъдещи първокласници

IX.2017г. , IV.2018 г.

класни  р-ли на ІV клас

директор

 

III. Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет

Заседанията на педагогическия съвет се провеждат всеки учебен месец, между 20-то и 30-то число на месеца, с изключение на м. Септември и м. Юли.

м. Септември

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Приемане на Правилник за дейността на училището.
 3. Приемане на Годишен план на училището.
 4. Приемане на Програмна система за ПГ.
 5. Приемане на Училищна програма за целодневна организация на учебния ден.
 6. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието.
 7. Приемане на Годишен план за квалификационната дейност на училището.
 8. Приемане на Програма за предотвратяване на ранното напускане на училище.
 9. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 10. Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
 11. Приемане на критерии за оценка за резултатите от труда на педагогическите специалисти.
 12. Избор на комисии за оценка на резултатите на резултатите от труда на педагогическите специалисти.
 13. Актуализиране на критериите за оценка развитието на всяко дете и ученик във връзка с предоставянето на конкретни мерки за обща подкрепа.
 14. Избор на представител на ПС в Съвета по проект „Твоят час“
 15. Приемане на система от качествени показатели за оценяване на учениците от І и ІІ клас.
 16. Избор на дейности, които училището предлага по проект „Твоят час“

           м. Октомври

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Приемане план на методическото обединение.
 3. Приемане плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
 4. Приемане на актуализираната стратегия на училището.
 5. Запознаване с плана за контролната дейност на директора.
 6. Запознаване с актуализирания механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училеще.

  м. Ноември

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет

м. Декември

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Запознаване с плана за противодействие с училищния тормоз.

м. Януари

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.

 

м. Февруари

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок.
 3. Информация за резултатите от контролната дейност на директора.
 4. Приемане на училищен критерий за прием в І клас.
 5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.

м. Март

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Определяне на комисии за провеждане на кампания за реализиране на прием за учебната 2018/2019 г
 3. Приемане на план за честване на Празника на НУ „Христо Ботев”.
 4. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.

м. Април

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Избор на спортни дейности за учебната 2018/2019 г.
 3. Избор на знаменна група.
 4. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.

  м. Май

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Обсъждане резултатите от НВО в ІV клас и проверката на изходното равнище на учениците от начален етап и предложения за мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2018/2019 година.
 3. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.

  м. Юни

Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.

 1. Обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование в училището.
 2. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година.
 3. Доклад на училищната комисия за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2017/18 година.

 

  м. Юли

Годишен педагогически съвет:

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2017/2018 година и изпълнението на годишния план на училището.
 3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през учебната 2018/2019 година.

м. Август/Септември

Съвет за организиране на учебната 2018/2019 година

 1. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет.
 2. Избор на комисии за актуализиране на училищните правилници.
 3. Избор на временни комисии за изготвяне на училищни планове и подготовка за началото на учебната 2018/2019 г.
 4. Избор на постоянни училищни комисии за учебната 2018/2019 г.
 5. Определяне на Методическите обединения и техния състав за учебната 2018/2019 г..
 6. Приемане на формата на обучение и дневен режим на училището за учебната 2018/2019 г.
 7. Избор на комисия за изготвяне на показателите за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2018/2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

 

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ

 

Общи положения

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат вътрешните правила за условията и реда за участие във вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти.

 

Чл. 2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие в НУ „Христо Ботев”

 

Чл. 3. Всеки педагогически специалист в  НУ „Христо Ботев”

      е длъжен ежегодно да участва във вътрешноинституционалната квалификация - в не по-     

      малко от 16 академични часа годишно.

 

                                                              Условия и ред

 

за организация и провеждане на вътрешноинстититуционалната квалификация

 

Чл. 4. (1) Ред за осъществяване на вътрешноинституционалната квалификация:

Директорът на НУ „Христо Ботев” изготвя покана (уведомление) до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; (Приложение №1)

Към поканата е приложен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията.

 

Чл. 5. (1) След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на формата попълва карта в срок до 3 работни дни и я предава на директора на институцията за заверка и съхранение, заедно с пакета от пълната документация на проведената квалификация. (Приложение №2)

Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в специално организирана папка за вътрешно институционалната квалификация.

Картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е проведена квалификацията.

Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се съхранява в папка или класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година.

 

Чл. 6. (1) Форма на вътрешноинституционална квалификация е и обмяната на добри практики чрез посещение на място в други училища.

(2) Отчитането на квалификационната форма се удостоверява с карта, която включва:

 1. Място на провеждане на квалификацията
 2. Дата на провеждане на квалификацията
 3. Начален и краен час на провеждането на квалификацията
 4. Брой академични часове
 5. Списък на участниците в квалификацията
 6. Подпис и печат на директора на НУ „Христо Ботев”
 7. Подпис и печат на директора на приемащото училище. (Приложение №3)

 

Чл. 7. Организация на наставничество в институцията, при наличие на новоназначени и млади учители, съгласно разпоредбите на чл. 7, т. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 40 от Наредба №12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически   специалисти.

Изготвяне на заповед за наставничество от директора в двумесечен срок от встъпване в длъжност на младия/новоназначения учител; План-график от наставника, доклад от наставника в края на периода. Дейностите по наставничеството се оформят с  картата по чл. 6, ал. 2.

 

Чл. 8. Начин за годишно отчитане участието на педагогическите специалисти във     вътрешна  квалификация:

 (1) Информационен лист (Приложение 4), който ще се поддържа от………………………………………………………………………………………..

(2) В информационния лист до приключване на учебната година се вписва броя на академичните часове на педагогическите специалисти за същата година въз основа на карти – Приложение 2 и Приложение3

 (3) Показатели: за участие в съответната форма - общото времетраене в часове - за ръководител / отговорник за провеждането на квалификационната форма – три пъти продължителността на съответната форма.

 

Финансиране

 

  Чл. 9. От бюджета на НУ „Христо Ботев” се отпускат средства за материали, необходими при провеждането на формите на вътрешноинституционална квалификация.

 

  Чл. 10. Командировъчните разходи на участниците в обмяната на добри практики чрез посещение на място в друго училище от страната са за сметка на НУ „Христо Ботев”, гр. Любимец

 

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.), издадена от министъра на образованието, и са приети с решение от заседание на ПС на НУ „Христо Ботев”, град Любимец с протокол №.............../.................................

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

 

Резултати

Развитие на умение за учене през целия живот и мотивация за професионално развитие.

Квалифицирани преподаватели, които ефективно използват съвременни технологии и притежават умения за обмяна на добри практики в образователния процес.

Подобряване на взаимодействието с родителската общност. Брой включени родители в училищни събития.

 1. Анализ и оценка на ефективността

2.1. Критерии и индикатори за качествена оценка:

            2.1.1. Степен на прилагане от преподавателя на наученото от квалификацията.

            2.1.2. Приложимост на наученото в училище.

            2.1.3. Влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

            2.1.4. Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището.

           2.1.5. Промени в професионалната дейност в резултат от участие в обучението.

 

2.2. Критерии и индикатори за количествена оценка

Брой участия в обучения:

           2.2.1. На целия колектив.

           2.2.2.Краткосрочни, продължаваща квалификация, вътрешно-училищна и извънучилищна – взаимни и индивидуални.

           2.2.3.Видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални, международни/; по национални и европейски програми; вътрешно-училищни /от други институции/.

 

 

ОБЩИ ЦЕЛИ:

Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020

Квалификацията на учителите е неразделна част от държавната политика на Министерството на образованието и науката и е в съответствие със:

Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; Европа 2020 ;

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”;

Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014/­2020 година (конкретно с тематичната цел за инвестиране в образованието, училищното и извънучилищното обучение и професионалната квалификация през целия живот);

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж - 2020”.

 1. Специфични цели:

 Изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация;

 Нормативно гарантиране на правата и задълженията за професионално развитие на педагогическите специалисти;

 Създаване на по-добри условия за професионалното и кариерното развитие;

 Финансово и информационно-техническо обезпечаване на образователната институция;

 Постигане на по-висок социално-икономически статут на педагогическите кадри.

Промяната в модела на обучение и възпитание на децата и учениците, бързото развитие на технологиите и непрекъснато променящата се образователна среда водят до необходимост от непрекъснато усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти и подготовката на педагогическите кадри.

Потребностите от продължаваща квалификация на педагогическите специалисти са основата на квалификационната дейност. Потребностите от квалификация на педагогическия персонал в образователните институция са проучени.

 1. Приоритети в квалификационната дейност на училището:

Осигуряване на равен достъп до квалификационни форми и възможности за саморазвитие и кариерно развитие с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес за развитие и усъвършенстване на професионалните и личностните компетентности на педагогическите специалисти на педагогическо и методическо ниво чрез следните дейности:

Изготвяне на Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2016/2017 година с фиксирани квалификационни форми на методическа подкрепа.

Установяване на потребностите и дефицитите и определяне на приоритетите за обучение и квалификация.

Участие в организираните квалификационни форми от РУО.

Създаване на условия на предварителна информираност на педагогическите кадри за възможните теми за квалификация, обучаваща институция, времетраене, за нуждите на информирания избор съобразно потребностите.

Развиване формата за наставничество и доброволчество.

Популяризиране на добри практики на методическото обединение и педагогически специалисти с цел повишаване мотивацията на учителя за професионално развитие и творчество, както и повишаване на неговия авторитет.

Подкрепа и стимулиране на професионалното развитие чрез квалификационни мерки при учители, които са новоназначени и прекъсвали учителския си трудов стаж за две и повече години.

Подкрепа и организиране на различни форми за

Представяне на добри практики с участието на този вид специалисти като активна страна във вътрешно- училищната квалификационни форми.

Развиване дейността за наставничество:

Мотивация и подкрепа на учителите за използване

Механизмите за реализиране на наставничество в образователната институция - идентифициране на нуждата при конкретни педагогически специалисти; подпомагане за двойки „наставник - нуждаещ се от подкрепа учител“.

Популяризиране на добри практики; популяризиране на постиженията.

Участие в Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ и участие в оперативни програми на ЕС за квалификация:

Квалификационната дейност на НУ „ Христо Ботев“ за учебната 2017/2018 година е свързана с:

ефективно управление на образователната институция;

умения за планиране и подготовка на урочната дейност;

ефективна иновативна методика на преподаване на отделните учебни предмети;

повишаване резултати от НВО в IV,

прилагане на ИКТ в образователно - възпитателния процес;

превенция на отпадането от училище/ПГ;

работа с деца и ученици в неравностойно положение и със СОП;

превенция на агресия, насилие и други негативни прояви;

взаимодействие с родители и НПО за качество и ефективност в образователния процес;

работа в мултикултурна среда;

Чрез дейностите в квалификационния учебната 2017/2018 година се предвижда постигане на следните резултати:

Повишаване резултати на учениците от НВО в IVклас,

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;

Създаване на условия за продължаваща квалификация и професионално развитие на педагогически кадри;

Резултатно обучение на ученици със СОП и други обучителни трудности;

Свеждане до минимум отпадането от училище/ДГ;

Подпомагане и развитие на новопостъпили педагогически специалисти в учебно-образователния процес;

Задържане към учителската професия на млади специалисти до 35-годишна възраст;

Повишаване на професионалната компетентност и успешна мотивация за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене,

 

ДЕЙНОСТИ

А. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 Разработване на планове за дейността на методичното обединение.

отг.: Председателят на МО

срок: м. септември

 Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми.

отг.: Директорът, гл. учител срок: постоянен

 Закупуване на научна, методическа и дидактическа литература.

отг.: Директорът

срок: постоянен

 Абониране на училището за методически и педагогически списания, третиращи проблемите на образованието и повишаване квалификацията на учителите.

отг.: Директорът

срок: ноември

Усъвършенстване на формите за партньорство учители и родители

отг.: Директорът

срок: постоянен

Подпомагане на дейностите по разработване и актуализиране на електронно портфолио на педагогическите специалисти чрез обмен на опит вътре в институцията.

срок: м. октомври

срок: м. февруари 2018г.

Превенция на агресивните прояви

отг.: Кл. ръководители

Провеждане на семинари на тема:

"Работа със ЗУД на класни ръководители, учители и други специалисти. Запознаване с новите ДОС за водене на документи в системата на Народната просвета.

отг. : Директорът

срок: септември

Повишаване на мотивацията на учениците чрез извънкласни дейности

отг.: Председател на МО

 срок: м. ноември 2017г.

 Подготовка и провеждане на съвместни часове с използването на мултипойнт технологии и други образователни платформи.

отг.: Главен учител и съотв .учители

срок: м. декември 2017г.; срок: м. април 2018г.

 След анализа на резултатите от учебно-възпитателната и квалификационната дейност да се организира дискусия на тема: "Повишаване на мотивацията за учене чрез въвеждане на нестандартни методи и форми в учебната дейност"

отг.: Директорът

срок: м. април 2018г.

 

Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешноучилищната дейност.

отг.: Гл. учител

 срок: постоянен

 1. ’’Ефективно използване на електронните учебници и платформи за постигане на по- добра плътност на урока и диференциран подход към учениците.”.

отг. Директорът, Гл. учител

 срок: октомври 2017г.

 1. Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в квалификационни форми за придобиване на кредити и придобиване на професионално-квалификационни степени.

отг. Директорът, Гл. учител

срок: през годината

 1. Подпомагане на учителите при изпълнение на Националния план за изпълнение на дейностите през учебната 2017/2018 г. по Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014/­2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

 

І.ЦЕЛ

 

       Констатиране, коригиране, привеждане цялостния учебно- възпитателен процес в съответствие с нормативната уредба и осигуряване на условия за постигане на ДОС, с което се гарантира подобряване на резултатите на образователния процес.

 

           ІІ.ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

    1.Педагогически персонал;

    2.Непедагогически персонал;

    3.Ученици.

 

           ІІІ.ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 1. Прилагане и изпълняване на държавните образователни изисквания, за нормативните и поднормативните актове в средното образоавние.
 2. Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в училището и трудовата дисциплина.
 3. Правилно водене на ЗУД.
 4. Организация и провеждане на НВО-4-ти клас
 5. Спазване на условията за опазване живота и укрепване здравето на учениците по време обучението и възпитанието им на територията на училището.
 6. Спазване на седмичното разписание и утвърдените графици за дейността на училището.
 7. Учебно- възпитателна работа по отделните учебни предмети съвместно с експерти от РИО и МОН.
 8. Изпълнение на решенията на педагогическия съвет и препоръките дадени от РУО – Хасково и МОН.
 9. Административна и стопанска дейност.
 10. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 11. Финансова дисциплина – компенсирани промени на бюджета по параграфи.
 12. Готовност за действие в екстремни ситуации.

 

 

ІV.ВИДОВЕ КОНТРОЛ

 

    А. Педагогически контрол

 

Задачи

Метод

Обект

Срок

Отчет

1

2

3

4

5

6

1

Организация и провеждане на НВО

 

Комисии

ІV

ККД, КП

2.

 Качество и организация на УВП

 

 

 

 

2.1

- Български език и литература

Посещение

Іа и Іб

Г. Стоева

В. Пушкарова

ХІІ

 

ККД и КП

2.2

- Английски език

Посещение

ІІІ а и б

М. Владева,

Н. Иванова

ІІ

ККД и КП

2.3.

Математика

Посещение

Д. Кючукова,

Т. Иванова

ІІІ

ККД и КП

2.4.

- Часовете за консултации с ученици и родители

Посещение

В.Бойкова,

Т. Стоилова

Г. Стоева

В. Пушкарова

ХІ

 

ХІІ

І

ІІІ

ККД и КП

2.5.

- Ч К

Посещение

Д. Кючукова,

Т. Иванова,

Г. Стоева,

В. Пушкарова

 

ХІІ

І

ККД и КП

2.6.

Присъствието на учениците в учебните занятия.

Проверка

учениците І-ІV

ІХ, Х, ІІ,ІІІ,ІV,V

ККД и КП

3.

Ритмичност на изпитванията

проверка

Учителите

ІІІ -ІV

ККД и КП

4.

Дейност на методическите обединения

Посещение на сбирки

МО на началните учители

ХІ

 

ККД и КП

5.

Наблюдение на дейности и проверка на документацията  в групите по проект „Твоят час“

Проверка

 

Х, V І

 

ККД и КП

6.

Седмично разписание

Проверка

Учителите

През годината

Дневниците с подпис

7.

Изпълнение на препоръки дадени от експерти на РИО-Хасково и МОН.

Проверка

Учители

Срока на препоръката

ККД и КП

 

 

Б.Административен контрол

 

 

Задачи

Метод

Обект

Срок

Отчет

1

2

3

4

5

6

1

Годишни разпределения

Проверка

Учители,

възпитатели

ІХ и при преструкториране

Чрез подпис и печат

2

Планове на класни ръководители

Проверка

Кл.ръководители

Х

Чрез подпис и печат

3

Проверка на Регистъра на децата в риск и дейността екипа по обхват.

Проверка

Кл.ръководители

ІІ

Чрез подпис и печат

4

Планове на МО и комисии

Проверка

Учители

Х

Чрез подпис и печат

5

Книгата за подлежащи

Проверка

Стефка Янева

Х

Чрез подпис и печат

6

Дневници на класа и дневниците за консултацци

Проверка

Учители

І и ІV

Чрез подпис и печат

7

Проверка на дейностите в групите за преодаляване на обучителни трудности по проект „ Твоят час“.

Проверка

Т. Стоилова

Т. Иванова

ХІІ, ІІІ

ККД, КП

8

 

 

 

Летописна книга

Проверка

Ст. Янева

Х

Чрез подпис и печат

10

Книга за начален и периодичен инструктаж

Проверка

-

ІХ,ІІ

ККД и КП

11

Спазване на ЗБУТ и ППД

Проверка

Учители

І

ККД и КП

12

Готовност за действие в екстремни ситуации

 

Учители и ученици

ІV

ККД и КП

13

Изпълнение на бюджета, финансова дисциплина, спазване на срокове за компенсирани промени през годината

Проверка

Е.Казакова- счетоводител

В края на всяко тримесечие

Протокол на Общото събрание

14

Документация по трудовоправните отношения

Проверка

Н. Русева

Х

ККД и КП

15

Хигиена и опазване на МБ

Проверка

Учители, ученици и непедагогически персонал

ІХ и ІV

ККД и КП

16

Изпълнение на ПВТР

Проверка

Учители и непедагогически персонал

Х и ІІІ

ККД и КП

17

Планове, правилници, графици и заповеди

Проверка

Учители

ІХ и ІІ

Чрез подпис и печат

18

Книга за санитарното състояние и дейността на мед.лице

Проверка

М. Анастасова

ХІІ и ІІІ

ККД и КП

19

Изпълнение препоръките

Проверка

 

Съгласно препоръките

ККД и КП

 

Сподели: