Четвъртък 09, Юли 2020г.

Разрешавам :…………

                                                                                 До Директора

 

                                                                          на НУ „Христо Ботев”

 

                                                         гр.Любимец

 

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

за преместване на ученик от І – ІV клас

 

 

От____________________________________________________________

 

ЕГН: ___________________

 

 

Постоянен адрес ________________________________________________

 

 Заявявам желание да бъде издадено удостоверение за

 

 преместване на  дъщеря ми/сина ми________________________________

 

ЕГН: ___________________ ученик от ____________ клас

 

От дата ______________________

 

В училище _________________________________________________

 

Поради следните причини: _______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

 

 

дата: ___________                                              Заявител: _________

гр.Любимец                                                                            /подпис/

 

 

Сподели: