Четвъртък 09, Юли 2020г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО

 Гр. Любимец, обл. Хасково, ул.”Христо Ботев” № 12,  тел. 0882550575, dakozalieva@abv.bg

                                                                                                                              До Директора

                                                                                                                              на НУ „Христо Ботев”

                                                                                                                              гр.  Любимец

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

От………………………………………………………….........ЕГН……………………

Адрес ……………………………………………………………………………………..

Тел.:……………………………..

 

Госпожо Директор,

Моля да ми бъде издаден дубликат  на  удостоверение за завършен начален етап

поради………………………………………………………………………………………

Завършил/а/съм………………..клас, през …… год.

Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

 

 

 

 

Дата………………………….                                                         С  уважение : …………………………….

Сподели: