Четвъртък 09, Юли 2020г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО

 Гр. Любимец, обл. Хасково, ул.”Христо Ботев” № 12,  тел. 0882550575, dakozalieva@abv.bg

                                                                                                                              До Директора

                                                                                                                              на НУ „Христо Ботев”

                                                                                                                              гр.  Любимец

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

         от…………………………………………………………………………………………………………живущ…………………………………………………………………………………………………….телефон:……………………………………...

 

 

 Госпожо Директор,

Желая  детето ми………………………………………………………………………………

ЕГН…………………………….. да бъде записано в Подготвителна група за учебната 20…/ 20… година в повереното Ви училище.

 

 

Моля молбата ми да бъде удовлетворена.

 

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                      Родител:                                                                                 

Дата …………….

Гр………………..

 

Сподели: