Четвъртък 09, Юли 2020г.

 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО

 Гр. Любимец, обл. Хасково, ул.”Христо Ботев” № 12,  тел. 0882550575, dakozalieva@abv.bg

                                                                                                                          До Директора на

                                                                                                                          НУ „Христо Ботев”

гр. Любимец

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

от……………………………………………………………………………………………………… живущ………………………………………………………………………………………………… телефон:…………………………………………………………...

Госпожо Директор,

Моля детето ми ………………………………………………………………………………………………

ЕГН …………………………………………… да бъде прието в първи клас през учебната 20…/20….година.

Желая да посещава следните форми на ИУЧ /Избираем учебен предмет/ : /изберете два от предложените предмети/          1.БЕЛ,      2. Математика ,       3. Технология и предприемачество

Дата:……………………….. 

Гр..........................

                                                      Подпис:……………………….

Сподели: